Ik werk met producten van de volgende merken:

logo merk curasano 
 logo merk depend
 logo merk pedicures
 logo merk puurr

1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautycare Nathalie en een cliënt waarop Beautycare Nathalie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken - De cliënt moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak dit aan Beautycare Nathalie melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautycare Nathalie 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. - Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Beautycare Nathalie de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. - Bij meer dan 15 minuten te laat, mag Beautycare Nathalie de afspraak annuleren en het hele honorarium berekenen. - Wanneer de cliënt voor of tijdens de afspraak bij Beautycare Nathalie aangeeft de behandeling te willen wijzigen en/of uit te breiden, dient de cliënt dit met Beautycare Nathalie te overleggen. Indien de agenda van Beautycare Nathalie de wijziging en/of uitbreiding niet toelaat, mag Beautycare Nathalie dit weigeren tijdens deze afspraak en hiervoor een nieuwe afspraak inplannen met de cliënt. - Beautycare Nathalie moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande van de afspraak dit aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

3. Inspanningen Salon Beautycare Nathalie zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beautycare Nathalie zal zoveel als Beautycare Nathalie redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

4. Betaling Beautycare Nathalie vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Beautycare Nathalie vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk.

5. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet vóór de eerste behandeling Beautycare Nathalie van alle gegevens, waarvan Beautycare Nathalie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beautycare Nathalie neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beautycare Nathalie zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding Beautycare Nathalie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beautycare Nathalie verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid Beautycare Nathalie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beautycare Nathalie is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beautycare Nathalie is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging & diefstal Beautycare Nathalie heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautycare Nathalie meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Beautycare Nathalie. Beautycare Nathalie moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beautycare Nathalie de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

10. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautycare Nathalie het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Recht Op elke overeenkomst tussen Beautycare Nathalie en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Openingstijden

 Maandag 09:00 - 16:00
 Dinsdag

08:45
18:30

-

13:45
21:00

 Woensdag Gesloten
 Donderdag 08:45
18:30
- 13:45
21:00
 Vrijdag  08:45 - 13:45
 Zaterdag Gesloten
 Zondag Gesloten